Det verdifulle vannet. Vår viktigste ressurs

Vannet dekker hele 70 % av jorden. Av dette er bare 3 % ferskvann, og av dette igjen er 77 % frosset. Omentrent 17 % av verdens befolkning har ikke tilgang til rent vann. Det tilsvarer mer enn en milliard mennesker. I 2010 anerkjente FNs generalforsamling menneskere rett til vann, og erkjente at tilgangen på rent drikkevann og gode sanitære forhold er essensielt for gjennomføringene av alle menneskerettigheter.

EU sitt vanndirektiv
Vanndirektivet er et EU-direktiv (2000/60EF) som legger rammene for forvaltningen av vann. Det er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende også for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet (en nautisk mil utenfor grunnlinje). Innen nær fremtid skal alle vannforekomster ha god kjemisk og økologisk tilstand. Dette får konsekvenser for kommunens arbeid med vann og avløp også i Norge.

EN RENERE SKJÆRGÅRD

Det er en kjensgjerning at det fra tidligere tider ble lagt mange ulovlige vann- og avløpssystemer både på fjell, i skjærgården og i øvrig spredt bebyggelse. ØPD harde siste årene spesialisert seg på legging av vann- og avløp i sårbar kystnatur hvor fokus er å få lagt rørene med minimalt av inngrep i naturen. ØPD har lang erfaring på slike jobber både i Kragerø- og Bambleskjærgården samt for hytter utenfor Porsgrunn og i Vestfold. Stadig flere kommuner har økt fokus på at alle vannforekomster skal ha god tilstand, nettopp med bakgrunn i EU sitt vanndirektiv.